Vår politik från A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Ambulanssjukvård

För att se till att ambulanserna har rätt förutsättningar att komma fram i alla väder vill Miljöpartiet att kommande nya ambulanser har fyrhjulsdrift. Ambulansen ska också vara en del av vårdkedjan, inte bara en transport. Personalen ska ges rätten att bedöma till vilken vårdnivå patienten ska transporteras och kunna välja mellan geriatriskt direktintag, närakut och akutsjukhus.

Anropsstyrd kollektivtrafik

Landsbygdstrafiken i Stockholmsregionen behöver moderniseras. En möjlighet att effektivisera kollektivtrafiken i glesare delar av länet är genom anropsstyrd kollektivtrafik, som inte alltid följer fast tidtabell utan kan beställas när resenären behöver den. Vi vill omgående göra ett pilotförsök i Norrtälje kommun och tror att anropsstyrd kollektivtrafik på sikt kan ge tillskott i kollektivtrafiken i flera kommuner som till exempel i Södertälje, Nynäshamn och Haninge.

Antibiotikaresistens

Stockholm läns landsting har högst antibiotikaförskrivning i hela Sverige och ligger långt från det nationella hållbarhetsmålet. Det effektivaste verktyget för att minska användningen är fortbildning av vårdpersonal. Vi satsar pengar på primärvården för att läkare på vårdcentralerna ska ha tid för att ta till sig aktuell kunskap. Vi vill också omfördela pengar inom landstingets administration för att öka resurserna till Strama som ansvarar för det förebyggande arbetet. Vi ser också att jordbrukssektorn behöver ta sitt ansvar för att minska användandet av antibiotika.

Attraktiv region

Stockholmsregionen är Sveriges utvecklingsmotor. Tillgången på kvalificerad arbetskraft är nödvändig för att upprätthålla Stockholmsregionens konkurrenskraft. Flera sektorer förväntas ha arbetskraftsbrist under lång tid framöver. Miljöpartiet vill därför se ett aktivt samarbete med näringsliv, kommun och landsting, universitet och högskolor, för att säkra regionens kompetensförsörjning. Avvisningar av invandrade personer med arbete och egen försörjning måste upphöra. Småföretagandet i regionen är även en viktig bas för ekonomisk utveckling. Miljöpartiet vill premiera utvecklingen av småföretag som utvecklar nya klimatsmarta lösningar och affärsmodeller.

Många står samtidigt utanför arbetsmarknaden. Miljöpartiet vill att kommuner och landsting ska samarbeta med Arbetsförmedlingen för att fler ska komma i arbete. Kommuner och landsting ska också erbjuda praktikplatser och sommarjobb till ungdomar inom egna verksamheter.

B

Barn – och ungdomspsykiatrin

Det är viktigt att unga som kommer till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, får hjälp snabbt. Köerna till måste kortas. Miljöpartiet vill öka BUP:s resurser och ge alla som söker vård rätt till ett första bedömningssamtal där de får hjälp till rätt vårdnivå. Ett första samtal ska hållas inom 20 dagar och behandling ska påbörjas inom 30 dagar. Barn- och ungdomspsykiatrin har i dag endast 18 slutenvårdsplatser i Stockholms läns landsting, och bör byggas ut omgående. BUP ska också samordna sin vård med andra aktörer runt patienterna. För att färre barn ska behöva komma till BUP bör första linjens barn och ungdomspsykiatri byggas ut på vårdcentralerna, som ska ha ansvar för patienternas hela hälsa. När vårdcentralerna bygger ut sin psykiatriska kompetens, ska de också utveckla samarbete med andra aktörer som jobbar med barns psykiska hälsa, som till exempel elevhälsa och ungdomsmottagningar.

Olika behandlingsformer

Det är viktigt att unga som kommer till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, får hjälp snabbt. Köerna till måste kortas. Miljöpartiet vill öka BUP:s resurser och ge alla som söker vård rätt till ett första bedömningssamtal där de får hjälp till rätt vårdnivå. Ett första samtal ska hållas inom 20 dagar och behandling ska påbörjas inom 30 dagar. Barn- och ungdomspsykiatrin har i dag endast 18 slutenvårdsplatser i Stockholms läns landsting, och bör byggas ut omgående. BUP ska också samordna sin vård med andra aktörer runt patienterna. För att färre barn ska behöva komma till BUP bör första linjens barn och ungdomspsykiatri byggas ut på vårdcentralerna, som ska ha ansvar för patienternas hela hälsa. När vårdcentralerna bygger ut sin psykiatriska kompetens, ska de också utveckla samarbete med andra aktörer som jobbar med barns psykiska hälsa, som till exempel elevhälsa och ungdomsmottagningar.

Påstigning genom bussens alla dörrar

I ett växande Stockholm måste fri påstigning genom alla dörrar, där vi själva blippar vår biljett, vara en självklarhet och inte bara en tillfällig åtgärd. Miljöpartiet vill tillåta påstigning genom alla dörrar för att göra det lättare att komma ombord på bussen. Det gör också att bussen snabbare kan komma i väg och minskar stressen för busschauffören. När det blir lättare att hålla tidtabellen kan busschauffören köra lugnare. Det gör resan smidigare

Busskörfält

Det snabbaste sättet att tillgodose behovet av utbyggd kollektivtrafik är att öka antalet busslinjer och ge dem hög prioritet i trafiken, bland annat genom egna körfält. Därför vill vi lägga till fler busslinjer och öka turtätheten i hela länet. Kameror ska även sättas upp på bussar i syfte att kunna bötfälla bilar som stannar eller kör i busskörfält och cykelbanor.

Bygg smart

Barnavårdscentraler (BVC) och mödravårdscentraler (MVC) har en central roll i att se till hela familjens hälsa. Miljöpartiet vill höja ersättningen i områden där behoven är större. Fler ska jobba som i Rinkebyprojektet där BVC i samarbete med socialtjänsten gör flera hembesök. Detta förebyggande arbete har ökat tilliten till vården, förbättrat vaccinationsgraden och skapat möjligheter för hälsosamtal och förebyggande insatser.

Miljöpartiet vill också, redan på förskolenivå, hitta familjer där barnen löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa, och erbjuda tidigt stöd och utbildning till föräldrar och barn.

Fler bostäder och spå

Byggandet i länet är ojämt fördelat. Miljöpartiet vill att alla kommuner i länet gör ett bindande bostadsåtagande fram till 2030. Personer med låg inkomster har svårast att komma in på bostadsmarknaden och flera tecken tyder på att marknaden för nybyggnation av dyra bostadsrätter är mättad. Nytillskott av bostäder bör därför byggas för grupper med små eller medelstora inkomster.

Stockholm och Uppsala utgör en sammanhängande arbetsmarknadsregion. Att bygga ut spårkapaciteten mellan städerna är viktigt för att utveckla regionens arbetsmarknad och ger ökade möjligheter att bygga bostäder. Upp emot 100 000 nya bostäder skulle kunna byggas med mindre än 30 minuters restid till centrala Stockholm, om fyra järnvägsspår byggdes mellan Stockholm och Uppsala. Liknande förutsättningar finns i länets södra delar. En utbyggnad av Nynäsbanan skulle göra det möjligt att bygga i lägen nära  kollektivtrafik i Segersäng och Hemfosa.

Kommuner och landstinget måste samarbeta så att kollektivtrafiken byggs ut i samma takt som bostäderna. Miljöpartiet vill ha avtal mellan kommuner och landsting där kommunerna lovar bostäder och landstinget kollektivtrafik. Kommunal medfinansiering är naturligt om ny kollektivtrafik skapar möjligheter till ytterligare exploatering. Bättre tillgång till den befintliga  kollektivtrafiken skapar också nya möjligheter, till exempel vill Miljöpartiet att fler stationer får dubbla uppgångar vilket möjliggör 3000 – 5000 nya bostäder.

C

Cirkulär ekonomi

Miljöpartiet vill göra Stockholmsregionen till föregångare i att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi genom att stödja utvecklandet av nya affärsmodeller och hållbara innovationer. Cirkulär ekonomi innebär ett samhälle där resurserna får cirkulera i ständiga kretslopp, och där vi återanvänder och delar resurser med varandra. Målet är effektiva resursflöden där avfall och läckage av värdefulla råvaror minimeras, och där kretsloppen hålls så rena som möjligt för att inte förlora i värde. Vi vill till exempel inrätta ett kompetenscentrum i landstinget för att stödja alla delar i landstinget att tänka resurseffektivt och cirkulärt.

Cykling i länet

När fler väljer cykeln skapas smidigare arbetspendling, bättre hälsa, minskad trängsel och bättre luft. Cyklingen ska därför integreras med kollektivtrafiken.  Landstinget ska inrätta och leda arbetet med ett regionalt lånecykelsystem samt bli en aktiv part i regionens cykelplanering. Att utöka och inrätta smart cykelförvaring främjar blandpendling. Miljöpartiet vill även permanenta det regionala cykelkansliet och ge det förutsättningar att driva utvecklingen av det regionala cykelvägnätet.

D

Digitala tjänster i kollektivtrafiken

Det ska vara enkelt att betala för, och byta mellan, trafikslag, till exempel från tunnelbana till lånecykel. Stockholmsregionen erbjuder många trafikslag och Miljöpartiet vill se nya, smarta lösningar i form av mobilitetstjänster, till exempel kan mobilappar och GPS förenkla resan. Regionen ska vara ledande i att använda teknikens och digitaliseringens möjligheter. Det leder till att förenkla och optimera för resenärer, samt att landstinget med hjälp av öppna data och öppna api:er ska möjliggöra för andra aktörer att utveckla tjänster som kan vara till nytta för Stockholms invånare, resenärer och företag. Informationen till resenärer på SL:s hemsida, busshållplatser och i tunnelbanan om ex störningar eller trafikomläggningar behöver förbättras.

E

E-hälsa för alla

Miljöpartiet ser stora möjligheter att digitala innovationer kan komplettera och avlasta sjukvården. Verksamheter kan få bättre underlag till beslut och utveckling från data och feedback, och patienterna kan få bättre kontroll på sin egen hälsostatus. Landstinget behöver ligga i framkant och vara de som driver den digitala utvecklingen. I dag har flera företag startat “vårdcentral på nätet” via lättillgängliga appar med möjlighet att identifiera sig med mobilt bank-ID och att få ett videosamtal med en läkare. Verksamheten har vuxit snabbt, men har inte avlastat vården i märkbar utsträckning då lättillgängligheten bidrar till att fler söker vård. Miljöpartiet vill inte att vårdcentraler på nätet utvecklas fristående från de fysiska vårdcentralerna, då det riskerar att försämra patientsäkerheten och gör det svårt att prioritera vårdens resurser. Stockholms läns landstings vårdcentraler ska i stället själva erbjuda digitala tjänster till sina listade patienter, så att vårdkvaliteten kan säkras och möjligheterna att ta helhetsansvar för patienternas hälsa ökar.

Etablering

Stockholmsregionen är Sveriges ledande arbetsmarknadsregion och har ett stort ansvar att ge nyanlända möjlighet till en bra etablering i samhället.

Kommunerna behöver utveckla sitt arbete med SFI och erbjuda fler möjligheter att kombinera språkinlärning med yrkesstudier. Civilsamhället har också en viktig roll för nyanlända personers etablering. Miljöpartiet vill öka samverkan med idéburna organisationer som bedriver verksamheter för nyanlända, och göra det lätt för lokalsamhället att engagera sig. Miljöpartiet vill också se särskilda satsningar för att förebygga ohälsa hos nyanlända.

Elevhälsa och ungdomsmottagningar

Ett större ansvar måste ligga på skolhälsovården för att tidigt fånga upp unga som lider av stress, oro, ångest, självskadebeteende eller neuropsykiatriska funktionshinder. Miljöpartiet vill att skolhälsovården i länet förstärks med fler kuratorer och psykologer. Det behöver jobba minst en kurator och en psykolog på varje skola . Ungdomsmottagningen ska få ett särskilt uppdrag att arbeta med ungdomars psykiska hälsa. Dessa aktörer ska, i samarbete med vårdcentralerna, MVC och BVC, fånga upp problem i ett tidigt skede. Samarbete mellan olika vårdformer och tydligt helhetsansvar för hälsan hos vårdcentralerna ska eliminera risken att någon faller mellan stolarna.

Det är också viktigt att förbättra den psykiska hälsan på sikt. Miljöpartiet vill satsa på förebyggande vård genom att landstinget erbjuder utbildning i till exempel stresshantering till skolorna. Sådana korta kurser genomförda i mellanstadiet har visat sig ha stora positiva effekter på den psykiska hälsan ända upp i vuxen ålder.

F

Forskningsregion

Stockholmsregionen är Europas mest innovativa region enligt EU-kommissionen. Nu växer bland annat Flemingsberg fram som ett nytt centrum för forskning och utveckling. Samtidigt finns stora utmaningar. Miljöpartiet vill öka landstingets resurser till forskning, som har minskats många år. Vi vill också skapa nya kluster för forskning och innovation i länet, bland annat för klimat och kollektivtrafik.

Fossilfria kommuner och landsting

Regionens kommuner och Stockholms läns landsting har en viktig uppgift i att vara drivande i klimatarbetet. Första steget mot en klimatneutral Stockholmsregion är att göra landstinget och länets kommuner fossilfria. Miljöpartiet vill därför att all kollektivtrafik, både på land och vatten, är fossilfri. Vi vill att fordon och maskiner som köps in i offentlig regi eller som ingår i offentliga upphandlingar ska vara fossilfria. Vi vill också använda offentliga upphandlingar som ett aktivt instrument för att minska kommunernas och landstingets klimatpåverkan. Det är angeläget att snabba på energieffektiviseringen och att minska klimatbelastningen från bygg- och anläggningsprojekt. Ökad återvinning, användandet av cirkulära upphandlingsmodeller och minskad klimatpåverkan från livsmedel, är också viktiga åtgärder. Klimatpåverkan från tjänsteresor ska minska. Miljöpartiet vill inrätta en klimatväxlingsfond för att på det sättet stimulera användandet av klimatsmarta resor eller digitala möten i tjänsten.

Framtidens resor

Nya trafikslag ska utvecklas som ett komplement till de befintliga. Det är intressant med de försök som pågår med exempelvis linbanor, förarlösa bussar och integrerade tjänster med olika transportslag. I Sollentuna och Nacka är linbanor möjliga komplement och på vissa platser på landsbygden kan förarlösa bussar möta behoven. Miljöpartiet välkomnar innovativa trafiklösningar som ett komplement till befintlig trafik. Till exempel det som kallas mobilitet som service där cykel, tunnelbana, tåg, buss, taxi och bilpooler kopplas ihop till en tjänst som gör det enkelt för resenärerna att välja det färdmedel som passar bäst vid varje tillfälle.

Färdtjänst

De som reser med färdtjänst måste kunna lita på att den fungerar. Invånare som är beroende av färdtjänsten ska vara trygga med att komma till arbetet eller sjukvården i tid, och få god service på vägen samt vid behov få ledsagning fram till dörren. Miljöpartiet anser att färdtjänsten är i behov av en grundlig omorganisation. Vi vill exempelvis genomföra ett pilotprojekt med fri resetilldelning och, om möjligt, kundval. Vi vill ha ett enkelt system för klagomålshantering och systematisk uppföljning med återkoppling till resenären. Miljöpartiet vill också att landstinget ska utreda hur taxor och avgifter ska kunna bli desamma inom färdtjänsten som för den allmänna kollektivtrafiken.

Förnybar energi

Sverige har i stor politisk enighet antagit ett mål om att all el som produceras ska vara förnybar. Stockholms län bör vara en föregångare i arbetet med att uppfylla detta mål. Ett viktigt beslut för att uppnå detta var beslutet att avveckla den fossila eldningen i Värtaverket till 2022, men fler åtgärder krävs. Miljöpartiet vill ha fler solceller på offentliga byggnader, bland annat på gröna linjens tunnelbanestationer, och på samtliga sjukhusbyggnader. Skolor, förskolor och idrottshallar är andra typer av offentliga byggnader som i större utsträckning än idag kan försörjas med egenproducerad el.Fjärrvärme och fjärrkyla som produceras med fossilfria alternativ. Vi vill även ta tillvara på överskottsenergi från verksamheter som genererar mycket värme, exempelvis serverhallar.

För att minska transporternas klimatpåverkan måste fler fordon drivas av förnybara drivmedel. Då krävs utbyggd infrastruktur i form av fler laddstolpar och biogasstationer. Regeringens satsning på klimatklivet har varit viktig för att åstadkomma en utbyggnad, men Miljöpartiet vill att kommuner och landsting tar ledningen i arbetet med omställning av fordonstrafiken genom att bygga fler laddstolpar och öka produktionen av biogas.

Förebyggande vård

Vårdcentralerna ska i större utsträckning arbeta förebyggande, med målet att färre medborgare ska bli sjuka. All forskning visar att förebyggande insatser är mer kostnadseffektiva än att behandla personer som redan blivit sjuka.  

Miljöpartiet vill att vårdcentralerna ska bygga ut sitt hälsofrämjande arbete med allt ifrån uppsökande arbete i samarbete med BVC, förskolor, skolor och ungdomsmottagningar och äldrevården, till konkreta hälsovårdsinsatser. Miljöpartiet vill skapa en social investeringsfond för att stimulera hälsofrämjande insatser.

Det finns ett starkt samband mellan livsstil hälsa. I ett antal sjukdomar är fysisk aktivitet en viktig del i behandlingen för tillfrisknande eller för att förhindra utveckling och försämring. Miljöpartiet vill därför att försök med rabattering av recept på fysisk aktivitet genomförs. Många har helt enkelt inte råd att betala ett gymkort och det är de fattigaste som har sämst levnadsvanor och sämst hälsa. Samtliga vårdcentraler ska även arbeta med förebyggande insatser för stressjukdomar. Insatser och vårdprogram mot fetma och rökning bör finnas på alla vårdcentraler.

Förebyggande hälsa

Invånarna i Stockholmsregionen blir generellt allt friskare och lever längre. Samtidigt ökar de geografiska skillnaderna i hälsa. I fler kommuner och stadsdelar har medellivslängden till och med minskat under de senaste åren. Miljöpartiet vill se satsningar på förebyggande hälsa. Sociala investeringsfonder i kommuner och landsting kan möjliggöra fler tidiga insatser för förbättrad hälsa. De uppsökande och förebyggande insatserna bör bli fler, inte minst när det gäller sjukdomar som KOL, cancer och typ 2-diabetes. Miljöpartiet vill också stärka skolhälsovården samt informationen till föräldrar kring vikten av kost och motion.

Förtätning

Miljöpartiet vill göra det enklare att förtäta i villabebyggelse. Studier visar att 20 procent fler människor skulle kunna bo i villaområden om fastighetsägare gavs rätt förutsättningar. Miljöpartiet vill se fler flexibla fastigheter där innehållet i fastigheten kan skifta från bostad till arbetsplats.

Trygga förlossningar

Födande kvinnor måste kunna känna sig trygga i förlossningsvården. Det är ovärdigt att födande kvinnor regelbundet hänvisas till sjukhus i andra län och i enstaka fall till andra länder. Vi vill etablera barnmorskeledda förlossningsenheter och vill införa en garanti för den födande kvinnan att få ha en barnmorska hos sig under den aktiva fasen av förlossningen. Ökade anslag ska göra det möjligt att öka bemanningen så att samtliga förlossningsplatser alltid kan hållas öppna. Vi vill arbeta aktivt med förbättrade villkor för personalen, alternativa arbetstidsmodeller och möjligheter till forskning och karriärsutveckling.

G

Sammanhängande grönområden

Tillgången och närheten till grönområden är viktig för människors hälsa och välbefinnande. Sammanhängande grönområden är också viktiga för den biologiska mångfalden. Att bevara och förstärka sammanhängande grönområden är viktigt. Gröna värdekärnor behöver skyddas och gröna svaga samband stärkas. Miljöpartiet prioriterar därför förtätning i redan befintlig bebyggelse. Miljöpartiet vill att landstinget tar fram en länstäckande vegetationskartering och en vägledning för ekologisk kompensation.

H

Vård för HBTQ-personer

HBTQ-personer har ofta erfarenheter av dåligt bemötande inom vården. Många unga HBTQ-personer möts av okunskap, ifrågasättande och osynliggörande utifrån sexualitet, könsidentitet och könsuttryck. Miljöpartiet vill satsa mer resurser på implementeringen av landstingets HBTQ-policy och utöka möjligheten till diplomering. De som arbetar med sexuell hälsa, men också i barnavården och förlossningsvården, ska vara vana vid normkritiskt tänkande. Vi vill att fler vårdenheter fördjupar sitt normkritiska arbete och uppnår HBTQ-certifikat.

Hälsoplan Stockholm

Hälso- och sjukvården i Stockholms län står inför stora utmaningar. Stockholm läns landsting har högst kostnader i landet för sjukvården – men vården i Stockholm är långt ifrån bäst. Problemen är flera. Allt färre vill ha landstinget som arbetsgivare. Dålig arbetsmiljö med för lite inflytande och eftersläpning i löneutvecklingen, har gjort att allt fler vårdutbildade söker sig bort från landstinget. Svårigheter att rekrytera och behålla fast personal gör att mer än 500 vårdplatser hålls stängda i dag. Samtidigt genomgår hälso- och sjukvården i länet en omfattande omorganisation, vilket ytterligare förvärrar läget.
Miljöpartiet har tagit fram en plan för att skapa en fungerande modern vård där skattebetalarnas pengar går till att ge den bästa vården till patienterna och tydliga förbättringar för personalen. Vi kallar den Hälsoplan Stockholm.

I

Idéburna vårdgivare och avtalsformen IOP

Miljöpartiet vill främja idéburna vårdgivare utan vinstintresse som tillför vården och patienterna kompletterande vård på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utöver landstingets egen verksamhet. Under många år har exempelvis Ersta sjukhus, Röda korset och Ericastiftelsen erbjudit spetskompetens inom vården som de stora vårdaktörerna inte har. Personalen som arbetar i dessa verksamheter har valt att arbeta hos arbetsgivare som drivs av tydliga värdegrunder, och vill i stor utsträckning inte arbeta för de vanliga arbetsgivarna inom vården. Många av de etablerade verksamheter som funnits i Stockholms län har nu upphandlats och då har de idéburna verksamheterna inte kunnat konkurrera – trots oöverträffad erfarenhet. Miljöpartiet vill, så ofta det är möjligt, teckna IOP – Ideburet Offentligt Partnerskap – eller använda kvalitetsupphandlingar för att bevara spetskompetensen inom landstinget.

J

Jämställd och jämlik vård

Hälsan och tillgången till vård skiljer sig mycket mellan olika delar av länet. Det vill Miljöpartiet ändra på. I socioekonomiskt svagare områden är livslängden kortare och folkhälsan sämre. Samtidigt är tillgången till vård mindre i dessa områden, eftersom landstinget gjort det mer lönsamt för vårdgivare att etablera sig i områdena med bäst hälsostatus. Hälso- och sjukvårdslagen säger att vården ska fördelas efter behov, men i stället växer hälsoskillnaderna mellan olika delar av länet.

Miljöpartiet vill också att vården ska vara jämlik mellan könen. I dag får män mer vård än kvinnor för samma åkomma, och får oftare de mer kostsamma behandlingarna. Ojämlikheten, både mellan könen och mellan olika socioekonomiska grupper, är dålig och dyr för samhället. Miljöpartiet vill minska skillnaderna genom att satsa mer på vård för kvinnor och på förebyggande hälsovård där behoven är som störst.

Orättvisor mellan kvinnor och män finns även i sjukvården. Flera studier visar att män oftare får snabbare och bättre behandling än kvinnor. För att motverka detta vill Miljöpartiet att landstinget tar fram könsuppdelad statistik som gör det möjligt att följa hur och på vilket sätt vården mellan män och kvinnor skiljer sig åt samt hur resurserna inom landstinget fördelas. Hälso- och sjukvården brister också upprepat i kunskap om hur samma sjukdom kan ge kvinnor och män olika symptom. Kunskapen brister om sjukdomar som bara drabbar kvinnor, och det finns också kvinnosjukdomar som länge förnekats. Miljöpartiet arbetar särskilt med att kvinnor som drabbats av exempelvis endometrios och lipödem ska få rätt vård.

Idag är vården ojämlikt fördelad i länet. En rättvisare vård förutsätter att det bli mer lönsamt än i dag att etablera sig i områden där vårdbehoven är mer komplexa. Vi vill ändra ersättningsmodellen i vårdvalsavtalen för husläkarmottagningar från att premiera mängd till att premiera kvalitet. Vi vill genomföra ytterligare omfördelningar av ersättningen för att säkerställa att resurserna går till de patienter där behoven är som störst. Vi vill också stimulera etablering av specialistvård i södra delarna av länet, där tillgången i dag är sämre. Det innebär att vi vill ompröva villkoren för delar av den vård som bedrivs genom avtalsformen vårdval.

K

Regionalt klimatkansli

För att skynda på arbetet med att skapa en klimatneutral region vill Miljöpartiet inrätta ett regionalt klimatkansli inom Stockholms läns landsting som kan driva omställningen. Syftet är att samordna och stödja kommunerna i arbetet med att minska utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser, samt stärka beredskapen för att hantera klimatförändringarnas effekter.

Kemikalier och läkemedel

Många av de kemikalier som människan skapat är viktiga i vardagen. När det gäller läkemedel kan de till och med vara livsnödvändiga. Men i fel sammanhang, till exempel läkemedelsrester i dricksvatten eller flamskyddsmedel i naturen, kan kemikalier vara skadliga. Miljöpartiet vill minska invånarnas exponering för skadliga kemikalier genom att inrätta en särskild regional kemikalierådgivning för länets kommuner där de kan få stöd i hur de ska minska användandet av kemikalier i offentliga miljöer. Miljöpartiet vill också införa rening av läkemedelsrester på sjukhus och dessutom avsätta pengar till forskning för innovativa reningsmetoder.

Klimatanpassning

Effekten av klimatförändringarna ser vi redan idag. Infrastruktur och bostäder behöver anpassas för att kunna klara stigande vattennivåer och flera kraftiga skyfall. Många kommuner i länet har ännu inte planer för hur effekterna av klimatförändringarna ska hanteras. Regionens beredskap för att hantera och kunna agera i kriser, som värmeböljor, skyfall, översvämningar och nya infektionssjukdomar, måste öka.

Klimatsmarta resor

För att klara klimatutmaningen behöver kollektivtrafiken byggas ut. Fler ska kunna  åka kollektivt till jobbet, skolan, affären och hemmet. Det ska vara smidigt, enkelt och behagligt att åka kollektivt både på land och vatten och det ska gå snabbare att resa på tvären i regionen. Med fler spår, bussar och innovativa trafiklösningar kommer fler att välja kollektivtrafiken. Ju fler som reser med kollektivtrafiken, desto mindre klimatpåverkan.

Klimatsmart storstadsregion

För att klara klimatutmaningen behöver kollektivtrafiken byggas ut. Fler ska kunna  åka kollektivt till jobbet, skolan, affären och hemmet. Det ska vara smidigt, enkelt och behagligt att åka kollektivt både på land och vatten och det ska gå snabbare att resa på tvären i regionen. Med fler spår, bussar och innovativa trafiklösningar kommer fler att välja kollektivtrafiken. Ju fler som reser med kollektivtrafiken, desto mindre klimatpåverkan.

Konst i kollektivtrafiken

För att klara klimatutmaningen behöver kollektivtrafiken byggas ut. Fler ska kunna  åka kollektivt till jobbet, skolan, affären och hemmet. Det ska vara smidigt, enkelt och behagligt att åka kollektivt både på land och vatten och det ska gå snabbare att resa på tvären i regionen. Med fler spår, bussar och innovativa trafiklösningar kommer fler att välja kollektivtrafiken. Ju fler som reser med kollektivtrafiken, desto mindre klimatpåverkan.

Konsulter

Landstinget höga konsultanvändandet innebär onödiga kostnader. Ett systematiskt användande av konsulter urholkar också landstingets egen kompetens och leder i slutändan till sämre intern styrning och kontroll. Vi har gjort en sammanställning som visar att landstinget anlitar konsulttjänster för runt 3-4  miljarder kronor årligen. Landstingets information om konsultkostnader är dock ofullständig och det finns ett stort mörkertal. Miljöpartiet vill få ner kostnaderna för konsulter så att vi kan satsa pengarna på annat. Detta gör vi genom att anställa fler istället för att anlita konsulter, så kallad konsultväxling.  Landstinget behöver också inrätta en intern kompetensförsörjningsstrategi för att säkerställa att landstingets förvaltningar har egen kompetens inom kärnverksamheterna.

Patienter med kroniska sjukdomar

80 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten går till vård av kroniskt sjuka. Resultatet av den vården mäts i viss utsträckning, men mätmetoderna är trubbiga och registreringen är inkonsekvent. Vi vet att sekundärprevention, alltså god förebyggande vård av de som har en diagnos och löper risk att utveckla allvarliga komplikationer, är mest kostnadseffektivt. Trots dessa belagda samband mäts inte i vilken utsträckning vården lever upp till Socialstyrelsens riktlinjer. Patienter som drabbas av en kronisk sjukdom kan få vänta länge mellan besöken utan att det märks i vårdsystemet. Miljöpartiet vill mäta väntetiderna inom den kroniska vården, för att resurserna ska kunna fördelas rättvist och transparent. Rätt resursfördelning kan korta väntetiderna i vården för kroniskt sjuka och ge förutsättningar att förbättra patientsäkerheten och arbeta mer preventivt för denna utsatta patientgrupp.

För att säkra att vården går till de mest behövande, och ge kroniskt sjuka i behov av specialistvård bättre tillgång till vård, vill vi se över vården som drivs inom vårdvalsavtal. Den fria etableringsrätten för vårdföretag och den fria rätten för dem att ta emot patienter och debitera landstinget, har gjort att specialistmottagningarna ibland fylls av patienter som skulle få lika bra vård på vårdcentralerna. Det tränger i sin tur bort de svårast sjuka.

Kultur för fler

Varje människa ska kunna göra sin röst hörd och utveckla sina kreativa förmågor. Den fria tanken och det fria ordet är grunden för vår demokrati. I en värld där starka auktoritära krafter hotar demokratin och öppenheten behöver kulturens fria uttryck värnas särskilt. Konsten och kulturen speglar samhället och är en förutsättning för det demokratiska samtalet.  Ett rikt och mångfacetterat kulturliv är en av nycklarna till mänsklig livskraft. Miljöpartiet vill stärka kulturen i regionen och höja kulturens status.

Verksamheter och projekt inom kultur- och konstområdet som ökar delaktigheten i och tillgängligheten till kultur för länets invånare ska stödjas. Därför vill Miljöpartiet sträva efter en stor spridning av kulturverksamheter i hela länet. Vi vill även att Stockholms läns landsting ska ingå i kultursamverkansmodellen, där landets övriga län redan ingår.

Miljöpartiet vill ha fortsatta satsningar på kultur för barn och unga, bland annat genom att fortsätta utveckla länets filmverksamhet riktat mot unga. Vi vill också stärka stödet till ungdomsorganisationer, inklusive studentorganisationer.

Representativitet är en demokratisk fråga. Alla ska kunna känna igen sig i kulturen. Miljöpartiet vill stödja kultur och konst som ökar delaktigheten i, och tillgängligheten till, kultur för länets invånare. Mångfaldsarbetet i landstingets kulturarbete stöttas.

Tillgänglig kultur

Vi vill stärka den kulturella infrastrukturen och se en bättre samordning kring de lokaler och det kulturutbud som redan finns. Där har den regionala kulturstrategin en viktig roll. Vi ser också behov av att stötta och stärka de kulturella verksamheternas digitala utveckling. Många verksamheter är små och har svårt att använda sig av de digitala möjligheter för marknadsföring och publikkontakt som finns idag.

Internationellt kulturcentrum

Tillgänglighet till kultur är en viktig faktor för regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Miljöpartiet vill att Stockholmsregionen ska bli ett internationellt erkänt kulturcentrum och den regionala planeringen behöver därför ge rum för kultur. Vi vill arbeta aktivt med att tillgängliggöra kultur i hela länet genom en stark regional kulturstrategi.

L

Landsbygd

Sveriges och Stockholmsregionens välstånd bygger på att det finns jobb, utbildning och kommunikationer i hela landet. Stockholmsregionen är inte bara en storstadsregion, mer än hälften av ytan är landsbygd. Trots att Stockholmsregionens landsbygd ligger geografiskt nära storstaden, finns problem med exempelvis befolkningsminskning och minskad offentlig service. Miljöpartiet vill öka andelen lokalproducerad mat i både kommuner och landsting, bygga ut bredband i hela länet samt skapa förutsättningar för att bevara offentlig service.

Samtidigt behöver landsbygdstrafiken i Stockholmsregionen moderniseras. En möjlighet att effektivisera kollektivtrafiken i glesare delar av länet är genom anropsstyrd kollektivtrafik, som inte alltid följer fast tidtabell utan kan beställas när resenären behöver den. Vi vill omgående göra ett pilotförsök i Norrtälje kommun och tror att anropsstyrd kollektivtrafik på sikt kan ge tillskott i kollektivtrafiken i flera kommuner som till exempel i Södertälje,  Nynäshamn och Haninge.

Lågtrafikbiljett

Ett snabbt växande Stockholm behöver bygga ut kollektivtrafiken, men också den vi har på bästa sätt. Idag är det trångt på bussar och tåg i rusningstrafik. För att minska trängseln vill Miljöpartiet införa ett billigare pris för studenter och pensionärer som reser när det inte är rusningstrafik och trängseln är som störst. Det vill säga de som inte reser i lågtrafik mellan sex på morgonen fram till  tio. Och mellan fyra på eftermiddagen och sju på kvällen.

Länsfunktioner

Landstingets länsfunktioner verkar för ett rikt kulturutbud i hela länet i samverkan med kommuner och föreningar. Miljöpartiet vill se länsfunktioner inom fler konstområden, såsom en förmedlande funktion för teater. Länsfunktionerna bör dessutom samverka genreöverskridande.

Läs– och skrivfrämjande centrum

Miljöpartiet vill stärka kvaliteten i bibliotekens verksamhet och bland annat införa ett läs- och skrivfrämjande centrum, som en del av Regionbiblioteket. Centrumet ska förmedla kunskap och material till bibliotek, skolor, förskolor och andra aktörer och bli ett nav för vidareutbildning av bibliotekarier, förskolepedagoger och lärare inom läs- och skrivfrämjande.

M

Mikroplast

Ett miljöhot som uppmärksammas allt mer är spridningen av mikroplastpartiklar i mark och vatten. Miljöpartiet stoppa spridningen, genom att exempelvis välja giftfria kretsloppsanpassade material i konsumtion och vid upphandling, samt utveckla metoder för uppsamling av partiklar. De största källorna till mikroplast är däckslitage från fordon samt granulat från konstgräsplaner. Miljöpartiet vill främja forskning för att hitta nya miljövänliga alternativ och metoder som hindrar spridningen. Miljöpartiet verkar också för utbildning och förändrade konsumtionsbeteenden.

N

Närakuter

Närakuterna är till för att avlasta akutmottagningarna, och vi är positiva till dem som öppnar i anslutning till länets akutsjukhus där de har verklig möjlighet att omedelbart ta över enklare akutvård. Vi säger nej till övriga närakuter, eftersom vi tror att vårdcentralerna bör ta större ansvar för helheten. Vårdcentralerna ska i stället bli mer tillgängliga med ökade öppettider och möjligheter till digitala möten. För att kunna ta hand om flera typer av skador och sjukdomar ska de också ha tillgång till medicinsk service.

Nya Karolinska Solna

Nästan allt kring bygget av det nya sjukhuset har gått fel. Vattnet rinner åt fel håll i badrummen, tekniken fungerar inte, väggar har rivits för att patienter ska kunna övervakas på rätt sätt och det finns ingenstans för personalen att byta om. Trots att det inte fungerar kostar det nya sjukhuset landstinget skjortan. Alliansen forcerade  2006 igenom ett dåligt avtal som gör att landstinget måste betala årliga vederlag på totalt 60 mdkr till ett projektbolag fram 2040. Avtalet innebär också att det kostar 100 000 kr att flytta en kran. Det är inte acceptabelt.

Miljöpartiet reserverade sig, redan när beslutet om att bygga ett nytt sjukhus fattades, om att verksamhetsinnehållet skulle specificeras tidigare. Istället bestämdes innehållet sent och det har visat sig bli väldigt kostsamt. Miljöpartiet driver stenhårt att avtalet måste omförhandlas. Ledningen på sjukhuset måste också få tydliga direktiv om att lyssna mer på personalen och patienter. Personalen går på knäna för att få verksamheten att gå ihop samtidigt som ledningen har tvingat fram en organisationsförändring. Vi vill att sjukhuset säger upp konsulter och satsar pengarna på personalen istället.

O

Organisera vården för kvalitet, jämlikhet och effektivitet

Hälso- och sjukvårdslagen inleder med att “målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. […] Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.” Idag finns stora hälsoklyftor att minska och väntetider att korta. Vården kan bli mer effektiv, men Miljöpartiet menar att målet om god och jämlik vård kan uppnås på olika sätt i olika delar av landet. Dock behövs en starkare samverkan mellan landstingen, kommunerna och statliga aktörer. Miljöpartiet ser gärna fler idéburna vårdgivare. Även privata aktörer kan spela en viktig roll, så länge den offentligt finansierade vården inte har en gräddfil för privata försäkringspatienter.

P

Patientsäkerhet

Vi vill ha en säker vård, men i verkligheten är vårdskador vanliga, trots att de går att undvika. Det kan vara en vårdrelaterad infektion eller att canceroperationen kom för sent. Enbart i vårt landsting skadas mer än 20 000 patienter årligen och flera hundra dör. Det behövs många förbättringar, så att personalen hinner med, tillräckligt med vårdplatser, och säker kommunikation mellan olika vårdgivare. Nu görs drastiska organisationsförändringar inom vården, vilket kommer att påverka säkerheten. Miljöpartiet vill ge prioritet till arbetet med patientsäkerhet genom bl.a. krav på riskanalyser innan ändringar beslutas. Vi vill också ha mer forskning för att höja kompetensen, och bra resurser till Patientnämnden.

Psykosproblematik och trauma

Vården för patienter med psykosproblematik är specialistpsykiatrins kanske viktigaste uppgifter som ofta kommer i andra hand. Här bör specialistpsykiatrins insatser förbättras och integreras i team med kommunens socialpsykiatri. Brukarinflytande och anhörigstöd ska förbättras. Möjligheter till egeninläggning öka och hemlika lugna vårdenheter eller behandlingshem skapas där psykoterapeutiska insatser också finns.

Landstinget har dragit in på specialisthjälp till patienter med komplicerade trauman efter övergrepp. Det rör sig om personer med livslånga handikapp, som den vanliga psykiatrin inte klarar av att hjälpa. Vi vill att de specialiserade enheterna ska finnas som resurs.

Personal som trivs och utvecklas

Landstinget måste bli en attraktiv arbetsgivare om framtidens sjukvård ska kunna säkras. Stockholms akutsjukhus har idag stora problem med att bemanna sin verksamhet, vilket har lett till att hundratals vårdplatser hålls stängda på grund av personalbrist. Akutsjukhusens personal måste ges förutsättningar att orka på lång sikt. Miljöpartiet vill halvera användningen av bemanningsbolag och istället satsa pengarna på att förbättra villkoren för de fast anställda. Vi vill införa  en tydlig lönetrappa där utbildning och erfarenhet premieras, så att det är möjligt att få högre lön utan att byta arbetsplats. Alternativa arbetstidsmodeller, med möjlighet att välja förkortad arbetstid eller nattarbete, ska tas fram. Personalen ska ges möjlighet att forska och fortbilda sig kontinuerligt för att höja sin kompetens. Utbildningsanställningar med bibehållen lön för sjuksköterskor ska införas.

Miljöpartiet vill också anställa mer personal inom psykiatrin för att öka tillgängligheten. Många psykologer och psykoterapeuter väljer att arbeta deltid eftersom de upplever stress och otillfredsställelse. För att göra Stockholms läns landsting till en attraktiv arbetsgivare bör de byråkratiska kraven minska.

Plattformsridåer

I takt med att landstinget bygger ut spårtrafiken vill Miljöpartiet installera plattformsridåer för att göra tunnelbanans och pendeltågens perronger säkrare. Plattformsridåer, väggar som hissas ner när tågen inte står på perrongen, är en effektiv säkerhetsåtgärd för personer med synnedsättning, samtidigt som de minskar risken för självmordsförsök och fallolyckor. Miljöpartiet vill successivt införa plattformsridåer i hela tunnelbanesystemet.

Prisvärd kollektivtrafik

Miljöpartiet vill få bort plötsliga och kraftiga höjningar av biljettpriset. Priset får inte öka mer än annan kostnadsutveckling i samhället om kollektivtrafiken ska kunna konkurrera med bilen. Vi vill därför att priset på biljetterna knyts till kostnadsprisindex.

Landstinget behöver i ett tidigt skede uppmuntra kollektivt resande i nybyggnadsområden. Miljöpartiet vill att landstinget erbjuder kostnadsfria månadskort i tre månader för att ge dem som flyttar in i vissa nybyggda områden ett incitament att åka kollektivt.

Kompetenshöjning inom psykiatrisk slutenvård

Slutenvården behöver en genomgripande översyn. Personalens kompetens måste kvalitetssäkras och kapaciteten i form av personal och antalet platser måste vara tillräcklig. Tvångsåtgärder i form av bältesläggningar, avskiljning och tvångsmedicinering inom slutenvården måste minimeras. Miljöpartiet vill att landstinget antar en nollvision mot bältesläggning och avskiljning inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Många patienter lider av samsjuklighet och det är väl belagt att psykiskt sjuka patienter får sämre somatisk vård. Vi vill så långt det är möjligt samlokalisera den psykiska och somatiska vården och utveckla tvärvetenskapligt teamarbete kring patienterna.

Psykologer på vårdcentralen

Den psykiska hälsan ska ingå i vårdcentralens helhetsansvar för sina patienter. Trots att omkring en tredjedel av alla besök hos vårdcentralen beror på psykisk ohälsa, går endast 3-4 procent av vårdcentralernas budgetar till att ge motsvarande vård. Miljöpartiet vill ändra snedfördelningen efter patienternas behov och dessutom tillföra mer resurser till primärvården. Vårdcentralerna ska bygga ut sin egen kompetens med psykosociala team och erbjuda flera olika evidensbaserade terapiformer. Dessutom ska de få i uppdrag att utveckla samarbete med andra aktörer, som elevhälsa, ungdomsmottagningar och BUP, vilket underlättas av Miljöpartiets reform med geografiska upptagningsområden för husläkarmottagningar.

Psykisk och fysisk hälsa för äldre

Miljöpartiet vill förbättra den äldrepsykiatriska vården genom att organisera äldrevården i team där den kommunala äldrevården och landstingets äldrevård tydligt samverkar. Vårdcentralerna bör också ha äldrepsykiatrisk kompetens. Vi vill också bygga ut den slutna äldrepsykiatrin. I dag har äldre med psykisk sjukdom inte samma tillgång till specialiserad psykiatrisk vård som den yngre befolkningen, trots att behovet av psykiatrisk vård är stort. Utbyggnaden ska ske i samarbete med geriatriken.

Q

Q

Q

R

Reklam i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken ska vara en välkomnande miljö att vistas i, både för resenärer och de som jobbar där. Därför ska kollektivtrafiksmiljön inte innehålla budskap som väcker anstöt eller obehag. Miljöpartiet vill inte att kollektivtrafiken har sexistisk eller rasistisk reklam. En trygg och välkomnande miljö får fler att välja kollektivtrafiken.

Rulltrappor och hissar i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken ska vara välkomnande och attraktiv. Därför vill Miljöpartiet byta ut gamla rulltrappor och hissar i snabbare takt. Det är en fråga om trygghet, tillgänglighet och framkomlighet. Stopp i rulltrappor och hissar drabbar främst äldre, personer med funktionsnedsättning och småbarnsföräldrar. Vi vill att de hinder som utestänger dessa grupper från kollektivt resande ska röjas. På så sätt skapar vi ett mer inkluderat och jämlikt samhälle.

S

Segregerad arbetsmarknad

Miljöpartiet vill bryta utvecklingen mot en segregerad arbetsmarknad, där skillnaderna i utbildnings- och lönenivå ökar. Arbete och bostäder måste finnas jämnt fördelade i länet. Trots att en större del av länets medborgare bor i länets södra delar ligger merparten av arbetsplatserna i den norra. Ett sätt att utjämna skillnaderna mellan den norra och södra länshalvan är att utveckla våra regionala kärnor. Vi måste också öka möjligheterna att bo och verka nära. Alla offentliga aktörer, såväl kommuner och landsting som offentliga myndigheter, har ett ansvar för att hålla ihop regionen. Miljöpartiet vill därför att fler offentliga förvaltningar och myndigheter lägger sina kontor i förorterna.

Miljöpartiet vill se en aktiv bostadspolitik för att minska segregationen. I områden med stort antal hyresrätter kan äganderätter eller bostadsrätter vara välkommet tillskott. På samma sätt behövs fler hyresrätter i områden som domineras av villor och bostadsrätter.

Service i tunnelbanan

Miljöpartiet vill utveckla stationsmiljöerna med fler butiker, förbättrad service, med till exempel källsortering och kiosker på perrongen, samt många fler toaletter. Bättre utbud och service kan också ge mer intäkter till kollektivtrafiken. Vi vill ge resenärer i kollektivtrafiken tillgång till gratis wifi och eluttag. Luftkonditionering ska finnas och fungera oavsett färdmedel. Fler bänkar och väderskydd bidrar också till en bättre kollektivtrafik.

Sjötrafik

En fungerande person- och godstrafik till sjöss är en förutsättning för många invånares vardag. Vattenvägarna i Stockholms län är ett sätt att med små insatser bidra till flera tvärförbindelser, utökad kapacitet i kollektivtrafiken och en positiv stadsutveckling. Miljöpartiet vill öka turtätheten på nuvarande båtlinjer och se flera nya pendelbåtslinjer, bland annat Ekerö-Alvik. Vi vill också återinföra linjen Kungsholmen-Södermalm. Bryggorna behöver samtidigt tillgänglighetsanpassas och erbjuda bättre service. Miljöpartiet vill att samma biljettsystem, samma kort och samma taxa ska gälla, både för kollektivtrafik på land och på vatten. Det ska vara enkelt att resa kollektivt och byta mellan olika trafikslag i en sammanhållen Stockholmsregion.

Skärgård och kärnöar

Skärgården är en unik miljö och ett kulturarv som ska bevaras för framtiden, utan att stanna i utveckling. I en levande skärgård behövs fastboende, deltidsboende och turister för att skapa arbetstillfällen. Miljöpartiet vill förbättra möjligheterna att bo permanent i skärgården genom att till exempel göra det enklare att bygga bostäder på öar som redan har permanent boende och utbyggt bredband. Vi vill även utveckla besöksnäringen genom att förlänga sommartidtabellen och låta enhetstaxan gälla på waxholmsbåtarna hela året. Vi vill även se över fraktstödets utformning.

Smartare bilar

Trafiken är regionens största utmaning när det gäller att minska klimatpåverkan. Om klimatpåverkan ska minska måste bilismen bli smartare och färre transporter gå på fossila bränslen. För att främja gång- och cykeltrafik vill Miljöpartiet ha fler bilfria gator, inrätta fler samlastningscentraler för effektivare transporter och skapa miljözoner i områden med dålig luftkvalitet. Genom att till exempel låta myndigheternas fordon vara tillgängliga för allmänheten i bilpooler kan behovet av egenägda fordon minskas.

Utbyggd spårtrafik

Fler resenärer ska få tillgång till miljövänliga transportmedel med god kapacitet. Miljöpartiet vill bygga ut Spårväg City till Ropsten med anslutning till Lidingöbanan och med en ny förgrening till Lidingö C. Vi vill förlänga Roslagsbanan till Rimbo, låta pendeltågstrafiken gå till vagnhärad via Hölö och till Läggesta via Almnäs, Nykvarn och Taxinge samt förlänga t-banan Hjulsta-Barkarby. Dessutom vill vi konvertera busslinje 4 till spårväg.

Superbussar

Det ska gå snabbare att resa mellan regionala kärnor utan att passera T-Centralen. Miljöpartiet vill ha nya snabba och kapacitetsstarka busslinjer. Superbussar är som stombussar med egna körfält och kan därför köra i högre hastighet. Vi vill exempelvis se superbussar på sträckorna Vällingby-Kista-Bergshamra och Tyresö-Haninge.

Sverigeförhandlingen

Miljöpartiet har medverkat till att Sverigeförhandlingen landade i stora och viktiga investeringar i kollektivtrafiken. Bland dessa märks tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö, bygget av Spårväg syd mellan Älvsjö, Skärholmen/Kungens Kurva och Flemingsberg samt förlängningen av Roslagsbanan till T-Centralen. Miljöpartiet vill tidigarelägga projektstarten av tunnelbanan Fridhemsplan – Älvsjö, som nu är planerad till 2022, då behovet av linjen är akut.

T

Tillgänglighet

Kollektivtrafiken ska vara välkomnande och attraktiv. Därför vill Miljöpartiet byta ut gamla rulltrappor och hissar i snabbare takt. Det är en fråga om trygghet, tillgänglighet och framkomlighet. Stopp i rulltrappor och hissar drabbar främst äldre, personer med funktionsnedsättning och småbarnsföräldrar.

En attraktiv kollektivtrafik måste vara ren och snygg. Resenärerna ska mötas av välstädade stationer och hissar som inte luktar kiss. Det måste också finnas fler bra och lättillgängliga alternativ att gå på toa i samband med resor i kollektivtrafiken. Miljöpartiet vill att städningen i kollektivtrafiken prioriteras, både för resenärens och personalens skull.

Trevlig resa

För att öka antalet kollektivtrafikresenärer behöver kollektivtrafiken vara attraktiv och bekväm. Resenären ska inte mötas av trasiga rulltrappor, ofräscha hissar eller sexistik reklam i sin vardag. Miljöpartiet har flera förslag för att göra hela resan enkel, smidig och tillgänglig. Det ska vara en självklarhet att välja kollektivtrafiken.

Tunnelbanan i Stockholm är en av världens största konstutställningar. Miljöpartiet vill se mer konst i kollektivtrafiken, även utanför tunnelbanan. Vårt pendeltågsnätverk når långt ut i länet och har potential att ge en stor del av länets invånare konst i vardagen. En konstnärligt gestaltad station eller perrong skapar identitet och trygghet.

Självkörande tunnelbana

Självkörande tåg som körs automatiskt ger högre kapacitet och ökad turtäthet.  Landstinget har misslyckats med upphandlingen av ett nytt signalsystem på röda linjen, vilket är förutsättningen för självkörande tåg. Ett automatiskt system skulle betyda fler och punktligare resor för resenärerna. Miljöpartiet vill att projektet på röda linjen genomförs och i förlängningen att hela tunnelbanesystemet blir självkörande.

U

U

U

V

Vattenförsörjning

Sjunkande grundvattennivåer och förändringar i kvaliteten i sjövattnet är tydliga effekter av klimatförändringarna. Den framtida vattenkvaliteten behöver säkras i hela Mälarens avrinningsområde och i den kustnära havsmiljön. Det kräver samordning och en samlad strategi med konkreta åtgärder, som till exempel fler reservvattentäkter för att bevara god vattenstatus, undvika vattenbrist och skydda länets vattentäkter från föroreningar. Detta arbete måste samordnas med våra satsningar på nya vattenvägar för transporter och kommunikation.

Vårdcentraler

Många söker i dag hjälp på akuten fastän de kan få bättre hjälp på vårdcentralerna. Miljöpartiet vill göra primärvården till det självklara förstahandsvalet för den som blir sjuk. Vårdcentralen ska ha ett helhetsansvar för sina patienter och vårdcentralen, inte patienten eller dennes anhöriga, ska se till att patienten får rätt och fungerande vård. Vårdcentralerna ska bli sambandscentraler i sjukvården och deras helhetsansvar för patientens hälsa minskar trycket på akutsjukhusen.

Alla ska få möjlighet att ha ett fast vårdteam med en namngiven medicinskt ansvarig husläkare. Vårdcentralerna ska ha ett geografiskt ansvar och ersättningssystemet ska premiera kontinuitet och tillgänglighet i vårdkontakterna. I dag konsumerar de friskaste och rikaste mest vård.  Vi vill ge mer betalt till vårdcentraler som etablerar sig i socioekonomiskt utsatta områden där ohälsan är större.

För att vårdcentralerna ska få möjlighet att ta detta större ansvar behöver primärvården mer resurser. I ett första steg omfördelar vi 500 miljoner kronor, men på sikt vill vi göra vårdcentralernas del av sjukvårdsbudgeten avsevärt större än i dag.

Vårdlokaler

Lokalerna för psykiatrisk vård är idag kraftigt eftersatta. Miljöpartiet vill att landstinget tar fram en genomförandeplan för att restaurera och bygga nya lokaler och anlägga utemiljöer för hela psykiatrins heldygnsvård. Ny arkitektur, rehabiliteringsträdgårdar och hälsofrämjande planering kan skapa en miljö som stärker det friska hos patienterna.

Utformning av vårdlokaler är viktigt för patientens möjlighet till tillfrisknande. Därför ska en procent av byggkostnaderna vid alla våra lokalinvesteringar och två procent för vårdlokaler gå till konstnärlig gestaltning.

W

W

W

X

X

X

Y

Y

Y

Z

Z

Z

Å

Å

Å

Ä

Sammanhållen vård- och omsorgsorganisation för äldre

De mest sjuka äldre är en utsatt och hjälpbehövande grupp. I dag kan ett otal vårdgivare vara inblandade i vården av en person. Miljöpartiet vill knyta ihop insatserna i kommuner och landsting och låta patienten välja en sammanhållen vård- och omsorgsorganisation. Genom att utveckla nära geografiska samarbeten mellan geriatrik, vårdcentral, ASIH, jourläkare, hemsjukvård och hemtjänst kan vården samlas. Då ökar patientens trygghet och vården blir säkrare. Insatserna samordnas av vårdcentralens fast vårdteam med en namngiven medicinskt ansvarig läkare som har ansvar för patientens hela hälsobild. En sådan organisation, i kombination med ett ökat direktintag på de geriatriska sjukhusen, minskar risken för äldre multisjuka att behöva uppsöka akuten eller läggas in på akutsjukhus.

Miljöpartiet vill att fler specialistområden ska ingå i primärvårdens organisation, så att invånarna, genom den vårdcentral de valt att tillhöra, får tillgång till ett större specialistutbud. Mer sammanhållen vård gör att patienten omhändertas bättre och minskar risken för felbehandlingar. På samma sätt vill vi bredda och föra samman annan vård som idag bedrivs splittrat inom avtalsformen vårdval. Förutom att vården blir säkrare ökar möjligheten att ta kontroll över kostnaderna för vården, så att resurserna kan användas där de gör störst nytta.

Ätstörningar

Allt fler drabbas av någon sorts ätstörning, och mörkertalet anses vara stort. Ätstörningar kan drabba både män och kvinnor i alla åldrar, även om unga anses vara en särskilt stor riskgrupp. Mottagningarna för anorexia är omtyckta, de har en organisation med ett stort antal patienter men för få platser. Miljöpartiet vill därför öppna fler mottagningar för personer med ätstörningar för att fler ska få hjälp snabbare.

Ö

Öppna spärrarna

Miljöpartiet vill ta bort spärrarna i kollektivtrafiken. Höga spärrar minskar inte fuskåkandet utan skapar istället klämolyckor, och otrygghet för människor med funktionsnedsättning, barnfamiljer och äldre personer. En öppen spärrlinje gör kollektivtrafiken lättillgänglig och attraktiv. Genom att spärrvakterna vidareutbildas till trafikvärdar och/eller biljettkontrollanter, kommer den tillgängliga personalen ute på stationer, perronger och ombord på fordon att mångdubblas. De kommer att öka tryggheten och ge service, och kunna genomföra fler biljettkontroller.

Öppen och jämställd region

Stockholmsregionen ska vara en öppen och attraktiv storstadsregion, jämställd och jämlik. Vårt ekonomiska välstånd bygger på öppenhet mot omvärlden och tron på att olikheter berikar. Historien lär oss att städer och länder som sluter sig i tider av oroligheter alltid möter ekonomisk nedgång. Miljöpartiet vill se en region som tar emot, välkomnar och tar tillvara på den mångfald som en växande och föränderlig befolkning erbjuder.

Samtidigt står Stockholmsregionen inför utmaningar. Skillnaderna inom länet i form av hälsa och inkomst ökar, både mellan norra och södra delar av länet men och mellan tätt och glest befolkade delar. Vi behöver också hitta lösningar för att alla de nya invånare som kommit till Stockholmsregionen som flyktingar framgångsrikt ska kunna etablera sig i samhället.

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och har tillsammans med länets kommuner stor möjlighet att påverka länets arbetsmarknad. Miljöpartiet vill öka jämställdheten, bland annat genom minskade långtidssjukskrivningar inom offentliga verksamheter, som vi vet oftare drabbar kvinnor. Alla landstingets verksamheter och kommuner ska även ha jämställdhets- och mångfaldsplaner.

Östlig förbindelse

Klimatet kan inte vänta. Beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Med begränsade ekonomiska resurser måste vi prioritera. Att satsa runt 20 miljarder på en stadsmotorväg är ohållbart om vi ska minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken och nå klimatmålen. Vi i Miljöpartiet vill därför prioritera investeringar i fler och snabbare bussar, tåg och spår framför nya motorvägsbyggen.

Enligt Trafikverket kommer det inte räcka med effektivare fordon, fartyg och flygplan, ökad andel förnybar energi och elektrifiering av vägtransporter för att klara klimatmålen. De menar att det även krävs en förändrad utveckling av samhälle och infrastruktur och att privatbilismen behöver få en minskad roll, framförallt i städer. Tillgängligheten behöver i större grad lösas genom effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och cykla istället för stadsmotorvägar.

När Södra länken öppnades ökade biltrafiken kraftigt på Essingeleden och Värmdövägen. Med Norra länken försämrades framkomligheten på Roslagsvägen och Lidingöbron. Enligt Trafikverkets egen utredning skulle en Östlig förbindelse öka bilismen i Stockholm med hela 700 000 fordonskilometer, vilket motsvarar 70 000 fler bilar som kör en mil om dagen. Denna utveckling skulle vara förödande för ett växande Stockholm. Problemet ligger i biltrafikens dåliga yteffektivitet. När fler istället reser kollektivt och cyklar ökar framkomligheten för alla, inklusive för de som behöver bilen.

De allra flesta resor i länet sker till och från Stockholms innerstad. Så som Österleden är planerad kommer den pumpa in biltrafik rakt in i centrala Stockholms. Allra värst utsatt blir Östermalm. Centrala delar av staden kommer få avsevärt sämre stadsmiljö, barnens lekmiljöer kommer bli osäkrare och luften mer farlig att andas.

Österleden beräknas kosta runt 20 miljarder. Södertörnsleden som Centerpartiet också är för kostar 10,5 miljarder. Investeringar i utbyggd kollektivtrafik är betydligt billigare och mer lönsamt. Ett exempel är utbyggnaden av tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan med en investeringskostnad på 12,6 miljarder kronor.Genom att investera i välplanerad kollektivtrafik blir det mer transport för pengarna. Investeringar i kollektivtrafik minskar trängseln, luftföroreningar och klimatpåverkan, det är att vara långsiktig och ekonomiskt ansvarstagande på riktigt.

Trafikverket räknar med att Österleden är mindre lönsam än andra motorvägsbyggen. Trafiken måste öka med runt 50 procent för att bygget ska vara lönsamt rent ekonomiskt. Redan när ökningen understiger 20 procent försvinner den samhällsekonomiska vinsten helt. Som om detta inte var nog råder det idag blocköverskridande enighet i Stockholm om att inte acceptera en sådan trafikökning. Tvärtom är det en uttalad – och rimlig – ambition att minska biltrafiken till fördel för gång, cykel och kollektivtrafik. Vägen blir alltså samhällsekonomiskt poänglös.