Nu. Miljön kan inte vänta.

Det sätt vi lever idag tär på naturen och våra samhällen. Klimatförändringarna sätter hela jorden ur balans. Varje år dör tusentals personer i förtid på grund av luftföroreningar. Överförskrivning av antibiotika riskerar att göra den verkningslös när bakterier utvecklar resistens. Läkemedelsrester i vattnet hotar våra ekosystem.

Landstinget som den regionala nivån inom politiken har stora ekonomiska resurser och därmed ett stort ansvar. Stockholm som region kan och bör därför göra mycket. En utbyggd kollektivtrafik hjälper oss att få ett hållbart resande. Genom att prioritera hållbarhet vid inköp och upphandlingar kan landstinget påverka som konsument. När mängden avfall minimeras sparar vi jordens resurser. Satsningar inom forskning och innovation behövs för att tillsammans med näringslivet hitta nya lösningar som gör vår region klimatsmart.

Vi i Miljöpartiet ser att en annan värld inte bara är möjlig utan helt nödvändig.
För att klara utmaningarna vi står inför måste vi ta beslut som ställer om samhället, men att ställa om kommer ta tid och därför måste vi börja nu. Vi är redo att kavla upp ärmarna för att göra Stockholmsregionen ledande i omställningen.

1. Stockholmsregionen behöver klimatinvesteringar
För att klara utmaningarna med klimatet måste vi minska de utsläpp som sker inom regionen. Det görs genom att bygga ut kollektivtrafiken så att fler kan välja kollektivtrafik framför bil. Men Stockholmsregionen är en region i världen och för att bli hållbar på riktigt måste även transporter av både varor och människor till och från regionen bli miljövänligare. Godstransporter måste bli mer effektiva och miljövänliga och vi människor flyga mindre – att bara byta ut bränslet räcker inte. I det ser vi att tåg är den bästa lösningen och att stora investeringar behövs. De planerade investeringarna i fyrspår till Uppsala, snabbtåg till Oslo och höghastighetståg i Sverige måste bli av och byggnationen behöver ske snabbt. Detta är viktigt för klimatet men också viktigt för att Stockholmsregionen ska kunna behålla och öka sin konkurrenskraft som utvecklingsregion.

2. Energiomställningen är vägen framåt
Hur mycket och vilken sorts energi vi använder för uppvärmning och el spelar stor roll. Landstinget behöver därför ta sitt ansvar. Vi vill ha fler solceller på offentliga byggnader, bland annat på gröna linjens tunnelbanestationer, och på samtliga sjukhusbyggnader. Att den fjärrvärme och fjärrkyla vi köper produceras med fossilfria alternativ är en viktig del i omställningen. Vi vill även ta tillvara på överskottsenergi från verksamheter som genererar mycket värme, exempelvis serverhallar. Men att bara ställa om till förnybart räcker inte. Vid ny- och ombyggnationer är det därför viktigt att bygga energieffektivt. Minskad energianvändning tjänar både klimatet och landstingets ekonomi på.

3. Läkemedel och antibiotika ska användas klokt
Många av de kemikalier som människan skapat är viktiga i vardagen. När det gäller läkemedel kan de till och med vara livsnödvändiga. Men i fel sammanhang kan kemikalier vara skadliga. Vi vill minska invånarnas exponering för skadliga kemikalier genom att inrätta en särskild regional kemikalierådgivning för länets kommuner där de kan få stöd i hur de ska minska användandet av kemikalier i offentliga miljöer. Vi vill också införa rening av läkemedelsrester på sjukhus och avsätta pengar till forskning för innovativa reningsmetoder.
En följd av den höga förskrivningen av antibiotika inom vårt län är att riskerna för antibiotikaresistens ökar. Genom fortbildning av vårdpersonal kan förskrivningen minska samtidigt som vi satsar pengar på primärvården för att läkare på vårdcentralerna ska ha tid för att ta till sig aktuell kunskap. Vi vill också omfördela pengar inom landstingets administration för att öka resurserna till Strama som ansvarar för det förebyggande arbetet.

4. Genom att köpa rätt och återvinna sparar vi resurser
Cirkulär ekonomi innebär ett samhälle där resurserna får cirkulera i ständiga kretslopp, och där vi återanvänder och delar resurser med varandra. Målet är effektiva resursflöden där avfall och läckage av värdefulla råvaror minimeras, och där kretsloppen hålls så rena som möjligt för att inte förlora i värde. Vi vill bland annat inrätta ett kompetenscentrum i landstinget för att stödja alla delar i landstinget att tänka resurseffektivt och cirkulärt. Genom att stödja utvecklandet av nya affärsmodeller och hållbara innovationer kan Stockholmsregionen bli en föregångare.

Som konsument kan landstingen tack vare sin storlek påverka mycket genom sina upphandlingar och inköp. Stockholms läns landsting är störst, det vi köper behöver därför alltid ha ett hållbarhetstänk. På så sätt kan vi styra marknaden till att öka utbudet av hållbara produkter och varor.

5. Närmiljön behöver lyftas regionalt
Tillgången och närheten till grönområden är viktig för människors hälsa och välbefinnande. Sammanhängande grönområden är också viktiga för den biologiska mångfalden. Att bevara och förstärka sammanhängande grönområden är därför viktigt. Gröna värdekärnor behöver skyddas och gröna svaga samband stärkas. Samtidigt behöver staden växa med nya bostäder och arbetsplatser. Vi prioriterar därför förtätning i redan befintlig bebyggelse. Vi vill också att landstinget tar fram en länstäckande vegetationskartering och en vägledning för ekologisk kompensation. När landstinget blir till region och tar över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen är just miljöfrågorna en av de viktigaste att värna i det arbetet.