Nu. Miljön kan inte vänta.

Det sätt vi lever idag tär på naturen och våra samhällen. Klimatförändringarna sätter hela jorden ur balans. Varje år dör tusentals personer i förtid på grund av luftföroreningar. Överförskrivning av antibiotika riskerar att göra den verkningslös när bakterier utvecklar resistens. Läkemedelsrester i vattnet hotar våra ekosystem. 

Region Stockholm, som länsövergripande nivå inom politiken, har stora ekonomiska resurser och därmed ett stort ansvar. Miljöpartiet arbetar på alla fronter: 

En utbyggd kollektivtrafik ger ett hållbart resande. Inköp och upphandlingar ska göras med fokus på hållbar konsumtion i regionens verksamheter. Satsningar inom forskning och innovation görs för att tillsammans med näringslivet hitta nya klimatsmarta lösningar.

För att göra Stockholmsregionen ledande i omställningen är Miljöpartiet med och styr. Vi prioriterar dessa områden.

1. Stockholmsregionen behöver klimatinvesteringar

Ett klimatkansli har inrättats för att driva på och öka ambitionerna i Region Stockholms omställning. Vi måste minska de utsläpp som sker inom regionen. Den mest effektiva insatsen är att bygga ut kollektivtrafiken så att fler väljer kollektivtrafik framför bil. Transporter av varor och människor till och från regionen ska också bli mer miljövänliga. Enligt den Klimatfärdplan som antagits i regionfullmäktige, ska de konsumtionsrelaterade utsläppen från regionens verksamheter eller från hela regionen halveras till 2045. För att lyckas med det måste samhället byggas om – Region Stockholm ska arbeta mot att bli mindre beroende av flyg och bil och mot mer hållbar konsumtion.

De planerade investeringarna i fyrspår till Uppsala, snabbtåg till Oslo och höghastighetståg i Sverige ska bli av och byggnationen behöver ske snabbt. Detta är viktigt för klimatet men också viktigt för att Stockholmsregionen ska kunna behålla och öka sin konkurrenskraft som utvecklingsregion.

2. Energiomställningen är vägen framåt

All energiproduktion i Stockholmsregionen ska vara hundra procent förnybar senast 2030. Hela regionen ska nå nollutsläpp av koldioxid senast 2045. 

Under den kommande mandatperioden bygger därför Region Stockholm kraftigt ut  antalet solceller på offentliga byggnader. Regionen äger många hållplatser, tunnelbanestationer och sjukhusbyggnader som är lämpliga. Att den fjärrvärme och fjärrkyla vi köper produceras med fossilfria alternativ är en viktig del i omställningen. För att uppmuntra de som behöver bilen att välja elfordon ska även laddstolpar i anslutning till Region Stockholms fastigheter byggas ut i snabbare takt. Region Stockholms ska också öka den egna flottan av nollutsläppsfordon under mandatperioden.

3. Läkemedel och antibiotika ska användas klokt

Många av de kemikalier som människan skapat är viktiga i vardagen. Vi måste dock se till att de inte hamnar i naturen. Vi arbetar med att hitta effektiva metoder för rening av läkemedelsrester på sjukhus.

En följd av den höga förskrivningen av antibiotika inom vårt län är att riskerna för antibiotikaresistens ökar. Genom fortbildning av vårdpersonal kan förskrivningen minska samtidigt som vi satsar pengar på primärvården för att läkare på vårdcentralerna ska ha tid för att ta till sig aktuell kunskap. Vi ökar resurserna till Strama som ansvarar för det förebyggande arbetet.

4. Genom att köpa rätt och återvinna sparar vi resurser

Cirkulär ekonomi innebär ett samhälle där resurserna får cirkulera i ständiga kretslopp, och där vi återanvänder och delar resurser med varandra. Målet är effektiva resursflöden där avfall och läckage av värdefulla råvaror minimeras, och där kretsloppen hålls så rena som möjligt för att inte förlora i värde. Vårt mål är att all delar i regionen ska tänka resurseffektivt och cirkulärt. Genom att stödja utvecklandet av nya affärsmodeller och hållbara innovationer kan Stockholmsregionen bli en föregångare.

Region Stockholm ska vara ledande i Europa på hållbara upphandlingar. Som konsument kan landstingen tack vare sin storlek påverka mycket genom sina inköp. Region Stockholm är störst i Sverige och kan påverka marknaden till att öka utbudet av hållbara produkter och varor.

Läs mer om vår politik här. 

Länk A-Ö.