Nu. Satsa på psykisk hälsa! Människor kan inte vänta.

Psykisk ohälsa är ett växande problem – både för människor och för samhället. Samhällssystemet främjar inte vårt psykiska välmående. För det får allt fler betala ett högt pris. Kvinnor är mer utsatta än män, fattiga är mer utsatta än rika. Särskilt fort växer den psykiska ohälsan bland barn och unga. Det är en ohållbar utveckling. 

Miljöpartiet har sedan valet 2018 ansvar för psykiatrin i Region Stockholm och vi tar ett helhetsgrepp för att lösa problemen. 

1. En bra start
Hjälp fungerar bäst när den kommer tidigt. Barnavårdscentralen får nu mer resurser för att hitta och hjälpa barn i familjer där barn och föräldrar mår dåligt. Barn som löper hög risk att utveckla psykisk ohälsa kan ofta hittas redan i förskoleåldern. Vi vill erbjuda stöd till familjer som behöver det och ge fler barn en bra start på livet.

2. Undervisa i mental styrketräning
All psykisk ohälsa kan inte behandlas bort. Forskning visar att tidig och återkommande undervisning i att vårda sitt psyke, har långvariga positiva effekter på barns mående. Vi implementerar programmet Youth Mental Health i hela regionen, där skolpersonal lär sig att upptäcka och arbeta förebyggande med barns psykiska hälsa. 

3. Hjälpen ska finnas nära
En av de största reformerna inom den blågröna koalitionen är satsningen på den tidiga vården för psykisk hälsa. Vårdcentralerna ska ha ansvar för hela hälsan, hela livet. Oavsett om du eller ditt barn får halsfluss eller en panikattack kommer kompetensen att finnas på vårdcentralen. Alla vårdcentraler i regionen ska kunna erbjuda kvalitativ vård för psykisk ohälsa, och vara knutna till en av de terapimottagningar som ska bilda ett regiontäckande nät. Mottagningarna ska behandla lätt till måttlig psykisk ohälsa för alla åldrar. De ska dessutom få uppgiften att samordna alla som arbetar med barns psykiska hälsa – elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningarna och socialtjänsten – så att inget barn riskerar att stå utan hjälp. Reformen utreds och inleds 2019 och beräknas vara fullt utbyggd 2021.

4. Satsa på elevhälsa och ungdomsmottagningar

Många arbetar med barns psykiska hälsa. Elevhälsan och ungdomsmottagningarna behöver byggas ut för att motsvara behoven. Vi vill att de får mer resurser till sitt viktiga jobb. De flesta tonåringar lever dessutom en stor del av sitt liv på nätet, därför vill också erbjuda hjälp mot psykisk ohälsa där.

5. Inga köer till BUP

Under denna mandatperiod ska Regions Stockholm införa en stärkt vårdgaranti för barn- och ungdomspsykiatrin. Ett sjukt barn ska inte behöva vänta på att få vård. I dag är platsbristen stor, både till den öppna och slutna barn- och ungdomspsykiatrin. Vi vill bygga ut vården, särskilt i områden där vi vet att barnen löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Snabb hjälp ger bäst effekt.

6. En palett av behandlingsformer
Människor är olika och har olika behov. I dag är KBT (kognitiv beteendeterapi) nästan den enda behandling som finns att få. Miljöpartiet vill ha en variation av behandlingsformer där patientens behov och önskemål styr behandlingsformen. Det ger bäst resultat.

7. Bygg ut och rusta upp psykiatrin
När sjukdomen bryter ut måste vården finnas. Det saknas vårdplatser inom både barn- och vuxenpsykiatrin. Vi vill bygga ut antalet vårdplatser, både för barn och vuxna. Den fysiska miljön på en psykiatrisk klinik är dessutom avgörande för tillfrisknandet, men landstingets vårdavdelningar är i undermåligt skick. Särskilt akut är läget för avdelningarna för rättspsykiatrisk vård, som lider av bristfälligt underhåll och konstanta överbeläggningar. Vi vill satsa på att rusta upp och skapa hälsobringande lokaler inom psykiatrin, gärna i anslutning till natur. 

8. Satsa på personalen
Personalen inom psykiatrin ska erbjudas en bättre arbetsmiljö. Vi ska avlasta psykologerna andra arbetsuppgifter och lösa problemet med interna kösystem. Vi ska också satsa på kunskapsutveckling inom psykiatrin så att personalen utvecklas och kan ge bästa möjliga vård.