Nu. Satsa på psykisk hälsa! Människor kan inte vänta.

Psykisk ohälsa är ett växande problem – både för människor och för samhället. Vi har byggt ett system som inte främjar vårt psykiska välmående. För det får allt fler betala ett högt pris. Kvinnor är mer utsatta än män, fattiga är mer utsatta än rika. Särskilt fort växer den psykiska ohälsan bland barn och unga. Det är en hållbar utveckling.

Miljöpartiet vill genomföra en rad förändringar för att fler ska må bättre. Det handlar både om att förebygga och om att hjälpen ska finnas snabbt när den behövs.

1. En bra start
Hjälp fungerar bäst när den kommer tidigt. Barnavårdscentralen ska få mer resurser för att hitta och hjälpa barn i familjer där barn och föräldrar mår dåligt. Barn som löper hög risk att utveckla psykisk ohälsa kan ofta hittas redan i förskoleåldern. Vi vill erbjuda stöd till familjer som behöver det och ge fler barn en bra start på livet.

2. Undervisa i mental styrketräning
All psykisk ohälsa kan inte behandlas bort. Forskning visar att tidig och återkommande undervisning i att vårda sitt psyke, har långvariga positiva effekter på barns mående. Vi vill erbjuda alla skolor i länet förebyggande undervisning i mental styrketräning. Vi vill också utbilda vuxna som möter barnen, till exempel lärare, fritidspersonal och idrottsledare, i att upptäcka psykisk ohälsa och hur de ser till att barn får hjälp.

3. Hjälpen ska finnas nära
Vårdcentralerna ska ha ansvar för hela hälsan, hela livet. Oavsett om du eller ditt barn får halsfluss eller en panikattack ska kompetensen finnas på vårdcentralen. Vi vill ha psykologer på varje vårdcentral och utveckla psykosociala team. Vårdcentralerna ska kunna erbjuda olika terapiformer, som till exempel gruppsamtal, mindfulnessträning eller hjälp att komma igång med motion och andra grundläggande faktorer för psykisk hälsa. Vi vill dessutom ge vårdcentralerna i uppgift att samordna alla som arbetar med barns psykiska hälsa – elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningarna och socialtjänsten – så att inget barn riskerar att stå utan hjälp.

4. Satsa på elevhälsa och ungdomsmottagningar
Många arbetar med barns psykiska hälsa. Elevhälsan och ungdomsmottagningarna behöver byggas ut för att motsvara behoven. Vi vill att de får mer resurser till sitt viktiga jobb. De flesta tonåringar lever dessutom en stor del av sitt liv på nätet, därför vill också erbjuda hjälp mot psykisk ohälsa där.

5. Inga köer till BUP
Ett sjukt barn ska inte behöva vänta på att få vård. I dag är platsbristen stor, både till den öppna och slutna barn- och ungdomspsykiatrin. Vi vill bygga ut vården, särskilt i områden där vi vet att barnen löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Snabb hjälp ger bäst effekt.

6. En palett av behandlingsformer
Människor är olika och har olika behov. I dag är KBT (kognitiv beteendeterapi) nästan den enda behandling som finns att få. Miljöpartiet vill ha en variation av behandlingsformer där patientens behov och önskemål styr behandlingsformen. Det ger bäst resultat.

7. Bygg ut och rusta upp psykiatrin
När sjukdomen bryter ut måste vården finnas. Det saknas vårdplatser inom både barn- och vuxenpsykiatrin. Vi vill bygga ut antalet vårdplatser, både för barn och vuxna. Den fysiska miljön på en psykiatrisk klinik är dessutom avgörande för tillfrisknandet, men landstingets vårdavdelningar är i undermåligt skick. Vi vill satsa att rusta upp och skapa hälsobringande lokaler, gärna i anslutning till natur.

8. Satsa på personalen
Personalen inom psykiatrin måste erbjudas en bättre arbetsmiljö. I dag slutar 17 procent av alla nyanställda psykologer i Stockholms läns landsting inom ett år. En orsak är att de bara hinner ta hand om de mest akuta fallen, samtidigt som de ser sina egna patientköer växa. Vi vill avlasta psykologerna andra arbetsuppgifter och lösa problemet med interna kösystem. Vi vill också satsa på kunskapsutveckling inom psykiatrin så att personalen utvecklas och kan ge bästa möjliga vård.